Co oferujemy??

W naszych Ośrodkach możesz otrzymać następujące formy pomocy:

  • pomoc prawną i mediacje;
  • pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
  • psychiatryczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych;
  • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
  • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
  • finansowanie kosztów wyjazdu: