Blog

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej  od stycznia 2022r. kontynuuje działalność.
AKTUALNOŚCI

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej  od stycznia 2022r. kontynuuje działalność.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej  od stycznia 2022r. kontynuuje działalność

Zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw.

Oferujemy bezpłatną:

 • pomoc prawną i mediacje;
 • pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
 • psychiatryczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu:
 1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 • finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Działamy w Bielsku-Białej, Żywcu i Cieszynie. Lokalny Punkt w Kozach został zamknięty. Zapraszamy osoby, które korzystały z pomocy tego Punktu  do pozostałych lokalizacji.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 33

Telefon:  667 252 257
mail: pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl

 Godziny przyjęć:
Poniedziałek 10:00-17:00
Wtorek 9:00- 16:00
Środa 13:00- 20:00
Czwartek od 9:00- 16:00
Piątek od 9:00- 16:00
Sobota od 8:00- 13:00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu
ul. Rynek 12, 34-300 Żywiec

Telefon:  667 254 715
mail: pokrzywdzenizywiec@caritas.bielsko.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 8:00- 13:00
Czwartek 14:00- 19:00

 Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Cieszynie

 1. Wałowa 4 43-400 Cieszyn (przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ul. Wałowa 4, 43-400

Telefon:   667 254 710
mail: pokrzywdzenicieszyn@caritas.bielsko.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 15:00- 20:00
Piątek od 8:00- 13:00

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.