Blog

Czy nie płacenie alimentów to przestępstwo?
KATEGORIE PRZESTĘPSTW

Czy nie płacenie alimentów to przestępstwo?

Zgodnie z artykułem 209 §1 kodeksu karnego „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku…”

Przedstawiciel ustawowy dziecka (matka/ ojciec), pod którego opieką jest dziecko, ma prawo zgłosić fakt niealimentacji  Policji lub Prokuraturze.

Warunkiem skazania za przestępstwo niealimentacji jest wystąpienie łącznie 3 przesłanek:

  1. sąd wydał już decyzję przyznającą alimenty wyrok sądowy, ugoda itd.;
  2. podejrzany zalega z płatnością alimentów za co najmniej 3 raty (np. 3 miesiące);
  3. zawiadomiono Policję lub Prokuraturę o braku płatności i konieczności skazania podejrzanego. Niealimentacja jest przestępstwem ściganym na wniosek, stąd niezbędne jest złożenie zawiadomienia na Policję.

W naszym Ośrodku będziesz mogła/mógł  skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, psychologicznej, pomocy finansowej oraz innych form wsparcia, które pomogą Ci  rozwiązać trudną sytuację.

Co robić?

  • Zgłoś sprawę do komornika – on będzie egzekwował alimenty od dłużnika
  • Gdy dłużnik uchyla się od płacenia alimentów przynajmniej 3 miesiące zgłoś sprawę na Policję/ do Prokuratury;
  • staraj się o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Pamiętaj! Nie jesteś bezradna/ny wobec tej sytuacji. Działaj!!

 

Zapraszamy do kontaktu.